วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

          การให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา สามารถสรุปที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุด  ดังต่อไปนี้

 

            1)  การให้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ  (World  Wide  Web  หรือ  www)  เป็นบริการระบบข่าวสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลก  ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ  เหล่านั้น  สามารถอยู่ในหลายรูปแบบแตกต่างกัน  เช่น  เอกสาร  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  เป็นต้น  ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย

 

           2)  การให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Mail  หรือ  E-mail)  เป็นบริการ   รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมลล์ ซึ่งจดหมายเหล่านี้จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปถึงผู้รับไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที จดหมายที่ส่งจะเป็นข้อมูล เอกสาร  รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ก็ได้

 

           3)  การแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบกลุ่ม  (Unsent Newsgroup)  เป็นบริการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้สนใจในเรื่องเดียวกัน  สามารถอภิปรายโต้ตอบกันได้  มีการจัดหัวข้อให้แสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มๆ  เช่น กลุ่มผู้สนใจด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้สนใจด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มผู้สนใจด้านการเมือง และอื่น ๆ ทุกคนจากทั่วโลกสามรถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง

 

            4)  การซื้อขายสินค้าและบริการ (Electronic Commerce หรือ E-Commerce) เป็นบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต  เป็นธุรกิจที่นิยมในปัจจุบัน  สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถสืบค้นหาของที่ตนต้องการซื้อ  ตรวจสอบราคา  รวมถึงรายละเอียดและการสั่งซื้อ  ได้โดยตรงจากที่บ้านหรือสำนักงาน

 

            5) การบริการการโอนถ่ายข้อมูล  (Internet Relay Chat หรือ IRC)  เป็นบริการโอนถ่ายข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทั่วโลก นำเสนอมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้สามารถนำข้อมูลหรือโปรแกรมที่ต้องการจากเครือข่ายมาใช้งานได้

 

            6)  การสื่อสารโต้ตอบด้วยข้อความ (Internet Relay Chat หรือ IRC) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในส่วนต่างๆ ของโลกสามารถติดต่อพูดคุย โต้ตอบด้วยข้อความผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างบุคคล 2 คน  หรือ  เป็นกลุ่มบุคคลพร้อมกันก็ได้เป็นการโต้ตอบในเวลาเดียวกันขณะนั่งทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์  ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น  โปรแกรมที่ใช้ที่นิยมกันมากในขณะนี้ได้แก่โปรแกรม  ไอซีคิว  (ICO)

การใช้อินเทอร์เน็ต

 

            การใช้งานอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  ที่เราเรียกว่า  ไอเอสพี  (ISP  หรือ  Internet  Service  Provider)  โดยการติดต่อขอใช้บริการผ่านตัวแทนไอเอสพีต่างๆ  ได้โดยตรง  สำหรับประเทศไทยเรามีไอเอสพีอยู่มากกว่า  15  แห่ง  ซึ่งไอเอสพี  คือ  บริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต  รวมถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาด้วย จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากประเทศไทยไปต่างประเทศ  โดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมหรือสายใยแก้วนำแสงของการสื่อสารแห่งประเทศไทย   ตัวอย่าง  ไอเอสพีในประเทศไทย   มีดังนี้

ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

 

             คำว่า  อินเทอร์เน็ต มาจากคำเต็มว่า International Network หรือ เขียนแบบย่อว่า Internet  หมายความว่า  เครือข่ายนานาชาติหรือเครือข่ายสากล  คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่มากกว่า 60 ล้านเครื่อง  มาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน  การที่คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันหลายชนิด  จำนวนมากมายทั่วโลกเชื่อมโยงกันได้จะต้องใช้เกณฑ์วิธีหรือโพรโทคอล (Protocol)  เดียวกันจึงจะเข้ากัน  และเกณฑ์วิธีที่นำมาใช้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า  ทีซีพี/ไอพี  (TCP/IP)

ประโยชน์อินเทอร์เน็ต

 

ในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกัน  สามารถสรุปที่สำคัญ  ได้ดังนี้

 

            1.  ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  สะดวกและรวดเร็ว

 

            2.  ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ทั่วโลกได้

 

            3.  ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้

 

            4.  สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

การติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้บริการต่างๆ  จากอินเทอร์เน็ต  สามรถทำได้  2  วิธี  ดังนี้

 

1.  การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์โมเดม (Modem)

 

              ไปยังเอสไอพีที่เราเป็นสมาชิกอยู่  โมเดม  คือ  อุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์และแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์  หรือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณแอนาล็อกผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง และขณะเดียวกัน  ยังสามารถแปลงสัญญาณแอนาล็อกกลับเป็นสัญญาณดิจิทัลได้ โดยปกติเราใช้วิธีการนี้ ติดต่อจากที่บ้านหรือที่ทำงานที่ไม่มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงถึง ความเร็วของการติดต่อขึ้นอยู่กับโมเด็ม ปัจจุบันมีความเร็วขนาด  64 กิโลบิตต่อวินาที

 

clip_image002

ภาพแสดง  การทำงานของโมเด็ม

 

2.  การติดต่อผ่านเครือข่ายแลน

 

            วิธีนี้จะสะดวกมากกว่าวิธีอื่นการรับส่งข้อมูลมีความเร็วสูง  นิยมใช้ในหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่  เช่น  มหาวิทยาลัย  กระทรวง  ทบวงกรมต่างๆ  ใช้งานได้พร้อมกันครั้งละหลายๆ  คน  โดยหน่วยงานเหล่านั้นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายสัญญาณใยแก้วนำแสงหรือสายวงจรเช่า  (leased line)  กับไอเอสพี

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 6

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

 

       หน่วยการเรียนที่  6  ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

            2.  ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

            3.  ประโยชน์อินเทอร์เน็ต

            4.  การใช้อินเทอร์เน็ต

            5.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           6.  องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           7.  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำถามหน่วยการเรียนที่  6

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

 

            ในปัจจุบัน  อินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน  ของคนเราเป็นอย่างมาก เพราะทำให้วิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ  เนื่องจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอข้อมูลข่าวปัจจุบัน  และสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นให้ผู้ใช้ทราบเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน สารสนเทศที่เสนอในอินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบ  เพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศสำคัญ  สำหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาสิ่งที่ตนสนใจได้ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปค้นคว้าในห้องสมุด หรือ แม้แต่การรับรู้ข่าวสารทั่วโลกก็สามารถอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ของหนังสือพิมพ์

 

            ดังนั้น  อินเทอร์เน็ตจึงมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านการบันเทิง ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น