วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

 

             คำว่า  อินเทอร์เน็ต มาจากคำเต็มว่า International Network หรือ เขียนแบบย่อว่า Internet  หมายความว่า  เครือข่ายนานาชาติหรือเครือข่ายสากล  คือ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่  ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่มากกว่า 60 ล้านเครื่อง  มาเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน  การที่คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันหลายชนิด  จำนวนมากมายทั่วโลกเชื่อมโยงกันได้จะต้องใช้เกณฑ์วิธีหรือโพรโทคอล (Protocol)  เดียวกันจึงจะเข้ากัน  และเกณฑ์วิธีที่นำมาใช้กับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า  ทีซีพี/ไอพี  (TCP/IP)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น