วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประโยชน์อินเทอร์เน็ต

 

ในการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านด้วยกัน  สามารถสรุปที่สำคัญ  ได้ดังนี้

 

            1.  ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  สะดวกและรวดเร็ว

 

            2.  ใช้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ทั่วโลกได้

 

            3.  ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้

 

            4.  สามารถส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ

            5.  ให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ   เช่น   การฟังเพลง   เล่นเกมส์   เป็นต้น

 

            6.  ใช้สื่อสารด้วยข้อความ  ซึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยการพิมพ์ข้อความ   โต้ตอบ

 

           7.  ใช้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

 

           8.  ซื้อขายสินค้าและบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น