วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 6

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

 

       หน่วยการเรียนที่  6  ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

             1.  ความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

            2.  ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

            3.  ประโยชน์อินเทอร์เน็ต

            4.  การใช้อินเทอร์เน็ต

            5.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           6.  องค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

           7.  การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำถามหน่วยการเรียนที่  6

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

      เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้

 

            1.  อธิบายความหมายและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได้

            2.  อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้

            3.  บอกวิธีใช้อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

            4.  ระบุองค์ประกอบของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

            5.  อธิบายวิธีเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

    ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

 

           1.  การบรรยายประกอบสื่อ

           2.  การอภิปราย

           3.  การตอบคำถาม

           4.  การทำแบบฝึกหัด

          5.  การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

 

การวัดและการประเมินผล

      วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้  มีดังนี้

 

            1.  การสังเกตความสนใจ

            2.  การซักถามความเข้าใจ

            3.  การศึกษาค้นคว้า

            4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย

            5.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

            6.  การสอบกลางภาคเรียน

            7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น