วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 6

 

             1.  อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายความว่าอย่างไร

             2.  จงอธิบายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตทางด้านการศึกษาว่ามีอะไรบ้าง

            3.  จงบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

            4.  การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์   Modem  หมายความว่าอย่างไร

            5.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www  มีประโยชน์อย่างไร

            6.  จงอธิบายลักษณะของ  E-mail  ว่ามีลักษณะอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น